Privatlivspolitik og rettigheder

Privatlivspolitik og rettigheder

-for klienter i Psykologpraksis foranlediget af Persondataforordning  af 18. maj 2018 (GDPR).

I forbindelse med din behandling her, indsamler og behandler jeg, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig.

Dette er jeg forpligtet til efter autorisationsloven og sygesikringens anvisninger – herunder journalføring.

Der er to typer personoplysninger: Almindelige der består af navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, personnummer. Følsomme personoplysninger, der er helbreds- og behandlingsoplysninger, herunder oplysninger om seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Oplysningerne tilgår mig dels fra en eventuel lægehenvisning, dels fra dig selv igennem samtalerne.

Oplysningerne samles i din journal, opbevares og behandles med det formål at optimere din behandling, evt i form af videregivelse af oplysninger og udtalelser, hvis du har givet samtykke til det.

Når jeg får disse oplysninger fra dig, har du selv givet mig dem og har tillid til, at jeg håndterer dem samvittighedsfuldt og følger lovgivningen.

Dine følsomme personoplysninger videregives kun til andre af behandlingshensyn, hvis du har givet tilladelse til det.
Det kan være af hensyn til fortsat behandling evt i andet regi eller en epikrise til lægen ved forløbets afslutning. Epikrisen er et kort sammendrag af forløbet.

Dine almindelige personoplysninger udleveres ud fra praktiske formål til mellemleverandører, når det er relevant for afregning (for eksempel til klinik- og afregningsprogram EG Care, ’danmark’, forsikringsselskab eller regionen/den offentlige sygesikring), aflæggelse af regnskab (til revisor).

Du har som klient ret til at se mine journaloptegnelser om dig.

Journalmateriale opbevares i et aflåst skab i 5 år og destrueres derefter.

Du kan hvis du har anledning til at klage over min behandling af dine personoplysninger henvende dig til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) eller min behandling generelt til Psykolognævnet (www.psykolognaevnet.dk).

Ved utilsigtede hændelser dvs en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade, skal jeg underrette Styrelsen for patientsikkerhed herom. Som klient (eller pårørende) har du også mulighed for at indberette om utilsigtede hændelser til Styrelsen for patientsikkerhed (www.stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser).